Hjem > Ergoterapi og politik > Ergoterapi, kræft og palliation

Ergoterapi, kræft og palliation

Kræftbehandling og rehabilitering sættes på dagsordenen i stadig flere sammenhænge. Ergoterapeuter arbejder målrettet med det palliative område.

Ergoterapi, kræft og palliation

Strategipapir om ergoterapi og fysioterapi

Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har - i samarbejde med ergoterapeuter og fysioterapeuter med specialviden på området - udarbejdet et notat om ergoterapi og fysioterapi i den palliative indsats samt i rehabiliteringen af kræftpatienter

De to foreninger ønsker med notatet – som blandt andet indeholder konkrete eksempler på specifikke ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud til kræftpatienter - at pege på, hvordan specifik ergoterapeutisk og fysioterapeutisk intervention kan bidrage til at styrke den samlede indsats i forhold til kræftpatienter.

Undervisning og eksempler på ergoterapi i palliation

Cases

Ergoterapeuterne Mette Falk Brekke og Dorthe Rommerdahl, ergoterapiafdelingen på Næstved Sygehus, har udarbejdet to eksempler på ergoterapi i palliation

Undervisningsmateriale

Ergoterapeut Mark Spence, Horsens kommune, har undervist kræftramte om kognitive problemer for personer i kræftbehandling.

Mark Spence har i samarbejde med ergoterapeutstuderende Anne Blad Hansen og Kristina Nielsen udarbejdet undervisningsmateriale.

OBS! Vær opmærksom på, at noter til de enkelte slides findes sidst i materialet.

Du kan kontakte Mark Spence for uddybning:
ssmsp@horsens.dk

Anbefalinger til kompetencer for ergoterapeuter i den palliative indsats

Dansk Multidiciplinær Cancer Gruppe for palliativ indsats har i samarbejde med en arbejdsgruppe under Ergoterapeutforningen og Syddansk Universitet udarbejdet "Anbefalinger til kompetencer for ergoterapeuter i den palliative indsats". Formålet med anbefalingerne er at beskrive ergoterapeuters kompetencer i forbindelse med indsatser til mennesker med palliative forløb og deres pårørende. Anbefalingerne, der tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palitive indsats samt relevant forskning på området, skal støtte ergoterapeuter i Danmark i at yde palliativ ergoterapi af høj faglig kvalitet.

Læs anbefalingerne her 

Temadag om ergoterapi, kræft og palliation d. 6. oktober 2016

Oplæg fra temadagen findes her:

Undersøgelse af, om det ergoterapeutiske program "Gør noget - få det godt" vil kunne styrke borger med cancers self-efficacy, og dermed øge kvaliteten i deres udførelse af daglige aktiviteter v/ udviklingsergoterapeut Lise Lock Berthelsen og ergoterapeut Michele Sullivan Petersen

Hjernetræthed og energiforvaltning v/ neuropsykolog Anders Degn Pedersen

Sygdom som eksistensielt vendepunkt v/ hpspitalspræst Christian Juul Busch

På dagen blev afholdt stiftende generalforsamling for Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation. Valgt til bestyrelsen blev:

  • Christina Bergmann, Næstved Sygehus
  • Heidi Birkemose, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune
  • Line Lindahl-Jacobsen, UC Sjælland
  • Sara Fredslund, Rigshospitalet
  • Tanja Schøller Nord, Herlev Kommune
  • Inger Schmidt Hansen, Furesø Kommune (suppleant)
  • Signe Torsbjerg Jørgensen, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune (suppleant)

Kræftplaner

I 2000 udsendte Sundhedsstyrelsen den første nationale kræftplan med 10 overordnede anbefalinger til forbedring behandlingen af kræft i Danmark. Planen blev fulgt op i hhv. 2005 og 2010 af Kræftplan II og Kræftplan III, og aktuelt har Sundhedsstyrelsen iværksat arbejdet med kræftplan IV.

Kræftplan III

Den daværende regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne blev i november 2010 enige om Kræftplan III.

Kræftplan III kal særligt føre til:

  • Hurtigere diagnostik ved mistanke om kræft samt styrkelse af den tidlige opsporing.
  • Bedre efterforløb med et markant løft af rehabiliteringen og den palliative indsats.
  • ​Øget overlevelse for danske kræftpatienter samt forbedring af livskvalitetenfor patienterne både før, under og efter behandlingen.

Kræftplan III (PDF)

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation

Som del af Kræftplan III blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet skal bidrage til at sikre kvaliteten af den faglige indsats og koordineringen af indsatsen tværfagligt og tværsektorielt.

Repræsentanter fra Ergoterapeutforeningen har medvirket til udarbejdelsen af forløbsprogrammet, der beskriver de generelle indsatser ved rehabilitering og palliation, som der kan være behov for i forbindelse med kræftsygdomme.

Anbefalinger for den palliative indsats

Sundhedsstyrelsen har udgivet nye anbefalinger for den palliative indsats til patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende.

Ergoterapeutforeningen har ikke været repræsenteret i arbejdsgruppen, der har udarbejdet anbefalingerne, men foreningen indsendte i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation kommentarer, da anbefalingerne var i høring  i efteråret. Det er godt at se, at mange af vores forslag er kommet med i den endelige udgave, hvor den ergoterapeutiske indsats er beskrevet i bilag 4.

Du finder anbefalingerne her

Kræftplan IV

Regeringen fremlagde i 2016 Kræftplan IV, som man kan læse mere om her 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i den forbindelse et fagligt forarbejde til Kræftplan IV. Formålet med det faglige forarbejde er at kortlægge de nuværende udfordringer og afdække fremtidens behov på kræftområdet, samt at opstille faglige anbefalinger til forbedringer af indsatsen. Styrelsen udgav i juli 2016 "Styrket indsats på kræftområdet – et fagligt oplæg til Kræftplan IV"

Ergoterapeutforeningen har ikke været inviteret til at deltage i det faglige forarbejde til Kræftplan IV, og foreningen har udtrykt undren over dette over for Sundhedsstyrelsen. Samtidig har Ergoterapeutforeningen sammen med Danske Fysioterapeuter (der heller ikke deltageri forarbejdet) fremsendt et notat om området til styrelsen. Notatet er et fagligt bidrag, der omhandler de væsentligste udfordringer set med ergoterapi- og fysioterapfaglige øjne og opstiller en række forslag til mulige løsninger. 

Man kan læse notatet her

Høringssvar

Vejledning om palliation

Dansk Selskab for Almen medicin sendte i oktober 2013 et udkast til revideret vejledning om palliation i offentlig høring.

Etf peger i sit høringssvar blandt andet på, at værdien af aktivitet og det levede hverdagsliv bør indtænkes i vejledningen.

 

Ergoterapi og mennesker med kræft

Merete W. Bennedsen, ergoterapeut, Sundhedscenter Vejle
Foto: Henrik Frydkjær

- Både de kræftramte selv, deres pårørende og arbejdsgivere er ofte uforberedte på den kamp, der kan følge efter behandlingen. Men hverdagen kommer for manges vedkommende ikke ”bare” i gang igen, og det er her, ergoterapeuter med deres særlige fokus på aktiviteter kan gøre en forskel, siger Merete W. Bennedsen, ergoterapeut, Sundhedscenter Vejle

PJECEN 'ERGOTERAPI OG MENNESKER MED KRÆFT' 

Facebookgruppe: EFS Kræft og palliation

Som medlem af Ergoterapeutforeningen har du mulighed for at blive del af en lukket Facebook-gruppe om ergoterapi, kræft og palliation. Ergoterapeutforeningen administrerer gruppen.

BLIV MEDLEM AF GRUPPEN

Sidst opdateret
07.12.2017