Løn

Din løn er bestemt af de overenskomster og aftaler, Etf indgår på dine vegne.

Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?

Der findes flere forskellige typer stillinger. Overenskomsten giver mulighed for at aflønne højere, hvis din stilling er andet end en basisstilling.

Basisstilling

Stillingsindholdet i en basisstilling skal kunne varetages af en nyuddannet.

Basisfunktioner er f.eks forebyggelse og arbejde med rehabilitering, der via daglige aktiviteter påvirker den enkeltes mulighed for at klare daglige færdigheder i det nære miljø og i arbejdslivet.

Stilling med højere grundløn

De opgaver, du skal løse i en stilling med højere grundløn adskiller sig fra en basisergoterapeuts daglige opgaver. Opgaverne kan f.eks. være:

 • På højere teoretisk niveau
 • Opgaverne løses ifht. større grupper frem for at være individorienteret
 • Formidling af egen faglighed til andre faggrupper
 • Koordinering af forskellig art
 • Rådgivning, der kræver specifik viden og erfaring
 • Specialopgaver
 • Faglig udvikling af et vist omfang

Det forventes ofte, at du har relevant efter/videreuddannelse.

Ud fra en vurdering af stillings/funktionsbeskrivelse eller en stillingsannonce kan der forhandles om en højere grundløn:

 • På kommunernes område grundløn 8 eller 9
 • På regionernes område grundløn 7 eller 8

Det er Etf´s forhandlingskonsulenter, der forhandler og indgår aftaler om løn til disse stillinger.

Kontakt derfor Etf, når du får tilbudt en sådan stilling, eller du som TR støder på sådanne stillinger på din arbejdsplads.

Er du i tvivl, om der er tale om en stilling, som Etf vurderer bør aflønnes med en højere grundløn, så kontakt os i Etf.

Klinisk underviser

Kliniske undervisere i kommuner og regioner aflønnes på et højere grundlønstrin end øvrige basisstillinger.

Det er aftalt i overenskomsterne, at hvis du som ergoterapeut varetager opgaven som klinisk underviser på din arbejdsplads, skal du indplaceres på løntrin 7 som ansat på det regionale område og på løntrin 8 som ansat indenfor det kommunale område.

Hvis du midlertidigt varetager opgaven som klinisk underviser som ansat i en kommune, får du også honorering. Det kan f.eks. være, hvis du vikarierer for den faste kliniske underviser. Det kan også være, hvis  din arbejdsplads midlertidigt og ekstraordinært – dvs. uden der er indgået permanent samarbejdsaftale med en professionshøjskole – modtager studerende. Det er aftalt i OK'en, at honoreringen udgør forskellen fra den almindelige basisløn på trin 4/7 og op til trin 8.

Vi opfordrer dig til at kontakte Etf, hvis du allerede varetager opgaven og er usikker på vilkårene, hvis du ikke får den aftalte honorering eller hvis I skal til at modtage studerende på jeres arbejdsplads.

Har du en lokal tillidsrepræsentant, skal du naturligvis henvende dig der.

Atypisk stilling

En atypisk stilling indeholder særlige funktioner uden driftsopgaver, ofte på strategisk niveau og på tværs i organisationen. Det kan f.eks. være, hvis stillingen indeholder ansvar for uddannelse og udvikling, forskning, kvalitetssikring mv. Lønnen aftales som en samlet årsløn, der ikke splittes op i grundløn og tillæg.

For at blive ansat i en atypisk stilling, kræver det, at man kan nå til enighed om det mellem arbejdspladsen og Etf.

På det kommunale område er der i OK'en aftalt løn for atypiske stillinger. På det regionale område skal lønnen aftales ved en lokal forhandling mellem arbejdsgiveren og Etf. 

Det er Etf´s forhandlingskonsulenter, der forhandler og aftaler løn for atypiske stillinger.

Kontakt derfor Etf, når du får tilbudt en sådan stilling, eller når du som TR støder på en sådan stilling på din arbejdsplads.

Er du i tvivl, om der er tale om en stilling, som Etf vurderer bør aflønnes som atypisk stilling, så kontakt Etf.

Ergoterapeuter med akademisk uddannelse

For ergoterapeuter, der har en række udvalgte kandidatuddannelser og hvor stillingen fordrer en kandidatuddannelse og det er faget, der har betydning for stillingen, er man som ergoterapeut dækket af OK'erne på det kommunale- og regionale område . På det kommunale område, såvel som det regionale område er der centralt aftalt løn for ergoterapeuter med en kandidatuddannelse. På det regionale område  skal lønnen forhandles lokalt mellem arbejdsgiveren og Etf.

Løn på forskellige typer arbejdspladser

Sådan finder du oplysningerne om fx løntrin og tillæg på forskellige overenskomster og arbejdspladser.

Hvad er min løn som ansat i en kommune?

Er du ansat i en basisstilling, er der i overenskomsten aftalt to grundlønstrin: Løntrin 4 hvortil er knyttet et centralt aftalt tillæg på kr. 3.100 årligt ( i 2006-niveau) og løntrin 7. Du stiger automatisk fra trin 4 + 3.100-kr-tillæg til trin 7 efter fire års beskæftigelse som ergoterapeut.

Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

Etf's lønkatalog

Lønberegner

Hvad er min løn som ansat i en region?

Er du ansat i en basisstilling, er der i overenskomsten aftalt to grundlønstrin: Løntrin 4, hvortil er knyttet et centralt aftalt tillæg og løntrin 6. Du stiger automatisk fra grundløn 4 + tillæg til grundløn 6 efter seks års beskæftigelse som ergoterapeut. Tillægget udgør  kr. 1.850 i årligt grundbeløb  (1.1.2006-niveau) for ergoterapeuter med op til 6 års erfaring og kr. 1.180 (1.1.2006-niveau) for ergorterapeuter med mellem 6 og 10 års erfaring.

Er du ansat i en basisstilling med udvidet arbejdsområde, er der aftalt en grundløn på trin 5. Efter 4 års erfaring stiger du automatisk til trin 6.

Når du har opnået 10 års beskæftigelse som ergoterapeut, får du endvidere et tillæg på kr. 11.900 årligt ( i 2006-niveau).

Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

Etf's lønkatalog

Lønberegner

 

Hvad er min løn som ansat i staten?

Den overenskomstaftalte løn fremgår af de overenskomster, som Etf har indgået på det statslige område. De aktuelle satser fremgår af Etf's lønkatalog. Vores statslige overenskomster dækker flg. områder:

 • Undervisere på professionshøjskoler
 • Ledere på professionshøjskoler
 • Lærere og ledere på sosu-skoler
 • Arbejdstilsynet. Ergoterapeutstillinger på andre statslige områder, som ikke er underviserstillinger, er også dækket af denne overenskomst.

Etf har desuden en Fællesoverenskomst indgået mellem CO10 og staten, der dækker alle stillingskategorier. Her er de mere generelle vilkår for statslig ansættelse aftalt.

Hvad er min løn på en professionshøjskole?

Undervisere ved professionshøjskolerne (=ergoterapeutuddannelsen) aflønnes ud fra en fælles, akademisk lønskala på otte trin. Alle trin er et-årige. Sidste trin forudsætter en kandidatuddannelse.  Hertil kommer centralt aftalte tillæg til hhv. adjunkter og lektorer, samt evt. lokalt forhandlede tillæg og pensionsbidrag på 18 %.

Man kan endvidere ansættes i en stilling som docent, hvilket kræver uddannelse på ph.d-niveau. Der er centralt aftalt en løn for docenter. Det aktuelle beløb fremgår af lønkataloget.

Ledere aflønnes på et af tre basistrin. Der kan aftales tillæg ud over basislønnen samt resultatløn.

Hvad er min løn som ansat på en sosu-skole?

Som ansat på en sosu-skole, også som leder, er du omfattet af den overenskomst, som Etf har indgået med en række andre organisationer. Som sosu-lærer indplaceres du på et af tre trin, som suppleres med et centralt aftalt undervisningstillæg. Alle trin er 4-årige. Dertil kommer evt. lokalt aftalte tillæg og pensionsbidrag på 17,3 %.

Hvad er min løn som ansat i Arbejdstilsynet?

Som ansat i Arbejdstilsynet får du en basisløn, som er aftalt i overenskomsten. Dertil kommer pension på 18 % samt evt. tillæg, der forhandles lokalt.

Hvad er min løn som timelønnet underviser?

Finansministeriet har fastsat satser, der bruges, hvis du underviser uden for den almindelige arbejdstid, eller hvis du underviser på en uddannelsesinstitution på timelønsbasis. Du skal aftale med arbejdsgiveren hvilken sats (I-V), der skal anvendes.

Lønkatalog: Finansministeriets timelønstakster

Hvad er min løn som privatansat?

Din løn er den, du har forhandlet med din arbejdsgiver, og den skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Du kan kontakte Etf, hvis du har brug for råd og vejledning.

Standardkontrakt

Etf har udarbejdet en standardkontrakt for privatansatte, som sikrer, at alle væsentlige vilkår for ansættelsen er med i kontrakten. Den er et godt udgangspunkt for forhandling med din kommende arbejdsgiver. De vilkår, der ikke er relevante for dig, kan blot udelades.

Etf anbefaler bl.a. at du sikrer dig, at ansættelsen er omfattet af Funktionærloven.

Etf har overenskomst med en række private arbejdsgivere.

Hvad er min løn som leder?

Er du leder i en kommune eller region, er du omfattet af Etf’s lederoverenskomster, som er fælles for hele Sundhedskartellet.

Ledere på statens område er omfattet af Etf’s overenskomster. Det gælder f.eks. ledere på sosu-skoler og professionshøjskoler.

Grundlønnen for ledere dækker de opgaver, du som nyansat leder uden ledererfaring kan varetage. Der kan til grundlønnen forhandles lokale individuelle tillæg.

For nye lederstillinger forhandler Etf med arbejdsgiver om, hvilken grundløn stillingen skal have. I vurderingen indgår opgaver, ansvar og antal underordnede.

Lønniveau for kommunale lederstillinger

Du vil blive indplaceret på et af følgende grundlønstrin: L5, L6, L10, L12 eller L14.

Lønniveau for regionale lederstillinger

Du vil i princippet kunne blive indplaceret på hele lederlønskalaen fra L3 til L16.

Der er aftalt en minimumsgrundløn for visse stillinger.

Hvad er min løn, hvis jeg arbejder i Grønland?

Der er indgået overenskomst i det grønlandske Sundhedskartel, i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og en række sundhedsorganisationer i Grønland.

Spørgsmål vedrørende det konkrete job og lønnen kan du stille til Ergoterapeutforeningens kreds i Grønland.

Kredsens adresse er:

Pillurissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Postboks 649

3900 Nuuk

Formand:  Sara Jilsø Hansen
groenland@etf.dk

Løn som studerende

Hvad er min løn som studerende?

Etf har ikke nogen overenskomst, der gælder studerende.

Ansættes du som studerende, f.eks. i et ferievikariat, anbefaler Etf, at du aflønnes efter overenskomster på Sundhedskartellets område.

Aflønning på trin 2, hvis du endnu ikke har gennemført halvdelen af uddannelsen.
Aflønning på trin 3, hvis du er i gang med sidste halvdel af uddannelsen.

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at du som studerende har mulighed for at søge råd og vejledning hos en erfaren ergoterapeut under ansættelsen.

Hvad er min løn som ph.d.-studerende?

Som ph.d.-studerende kan du være ansat ved en videregående forskningsinstitution, en udd.institution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne. Der kan være tale om delt ansættelse på f.eks en udd.institution og et hospital. Der er flere muligheder for, hvordan dine løn- og ansættelsesvilkår kan se ud.

Det er dit ansættelsessted og aftaler i relation til dette, som danner grundlag for dine vilkår.

Ansat i kommune eller region

Mens du er ph.d.-studerende, har du samme vilkår som øvrige ansatte ergoterapeuter og det er Etf, der skal forhandle din løn.  Etf’s holdning er, at du skal aflønnes ifht. de opgaver, du løser under ph.d-studiet. Vær opmærskom på, at hvis du skal løse opgaver på arbejdspladsen, der ikke er basisergoterapeutarbejde, bør det afspejle sig i lønnen. Det kan f.eks dreje sig om udviklingsarbejde, implementering af ny viden etc.

Ansat privat

Som privatansat ph.d.-studerende skal dine løn- og ansættelsesvilkår aftales i en individuel kontrakt.

Tjek din lønseddel

Det er altid en god ide, at du tjekker din lønseddel hver måned. Du skal se efter, om din løn (grundløn og lokale tillæg), eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg og pension er korrekt udbetalt.

Hvad hvis jeg har fået for lidt i løn?

Hvis du ved en fejl har fået for lidt i løn, har du krav på hurtigst muligt at få pengene udbetalt med tilbagevirkende kraft. Kravet gælder fem år tilbage og nogle gange endnu længere. F.eks. hvis arbejdsgiver har glemt din anciennitetsstigning.

I første omgang skal din lokale tillidsrepræsentant gøre din arbejdsgiver opmærksom på sagen. Har du ingen tillidsrepræsentant, kan du kontakte Etf.

Hvad hvis jeg har fået for meget i løn?

Har du fået for meget i løn, vil arbejdsgiveren som regel kræve beløbet betalt tilbage.

Hvis arbejdsgiveren bærer den overvejende del af skylden for fejlen, og du kan siges at have modtaget pengene i god tro, kan arbejdsgiveren ikke kræve dem tilbage. Det viser retspraksis på området.

Arbejdsgiveren har ikke ret til at trække beløbet uden varsel via lønnen.

Kontakt din lokale TR, inden du betaler pengene tilbage. Har du ingen TR, kan du kontakte Etf.

Hver sag skal vurderes individuelt, så det er vigtigt, at du reagerer på et tilbagebetalingskrav med det samme. Du kan eventuelt svare din arbejdsgiver, at du undersøger sagen nærmere og derefter vender tilbage.

Ret til beklædningsgodtgørelse

Er du ansat i en kommune eller region, og får du ikke stillet tjenestedragt eller uniform til rådighed, har du krav på at få udbetalt beklædningsgodtgørelse. Er du ansat på deltid, er det stadig samme beløb.

Beløbet afhænger af, om du får fri vask eller ej. Som kommunalt ansat får du også en godtgørelse, hvis du selv skal vaske den tjenestedragt, du få stillet til rådighed.

Se satserne for beklædningsgodtgørelse

 

Sidst opdateret
28.03.2017