Hjem > Løn og arbejdsliv > Hvis du bliver sagt op

Hvis du bliver sagt op

Her kan du læse om dine rettigheder og pligter, hvis din arbejdsgiver siger dig op.

Etf støtter dig

Hvis du bliver sagt op, er du som medlem af Etf sikret en professionel rådgivning, der sikrer dig de bedst mulige vilkår. Vi checker at opsigelsesvarslet er korrekt, at begrundelsen er saglig og at dine vilkår i opsigelsesperioden er i orden.

Hvad siger reglerne, hvis jeg bliver sagt op?

Din arbejdsgiver kan opsige dig, hvis opsigelsen er rimeligt og sagligt begrundet i enten virksomhedens eller dine forhold.

Arbejdsgivers forhold kan f.eks. være besparelser eller omstruktureringer.

Dine forhold kan f.eks. være sygdom, samarbejdsvanskeligheder, egnethed, fejl/mangler, misbrug osv.

Usaglig opsigelse?

Vurderer du umiddelbart, at opsigelsen ikke er sagligt begrundet i virksomhedens eller dine forhold, bør du straks kontakte Etf for en nærmere vurdering af opsigelsen.

Vurderer Etf, at der er tale om en usaglig opsigelse, kan foreningen evt. rejse krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, afhængig af bl.a. din ansættelsesanciennitet.

Hvor langt er mit opsigelsesvarsel?

Som funktionæransat med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer gælder følgende opsigelsesvarsler:

Hvis der er aftalt prøvetid, kan din arbejdgsiver i prøvetiden sige dig op med 14 dages varsel til fratræden 14 dage senere. I kan aftale prøvetid for de første 3 måneder af ansættelsen.

Udenfor prøvetiden, eller hvis der ikke er aftalt prøvetid, kan din arbejdsgiver opsige dig med følgende varsler afhængig af din ansættelsesanciennitet:

 • Nul til seks måneders ansættelse: én måned (opsigelse inden udløbet af femte måned)
 • Seks måneder til tre års ansættelse: tre måneder (opsigelse inden udløbet af to år og ni måneder)
 • Tre til seks års ansættelse: fire måneder (opsigelse inden udløbet af fem år og otte måneder)
 • Seks til ni års ansættelse: fem måneder (opsigelse inden udløbet af otte år og syv måneder)
 • Derefter: seks måneder.

Hvilke særlige regler gælder for offentligt ansatte?

Partshøring (gælder alle offentligt ansatte)

En opsigelse er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det betyder, at du som offentligt ansat skal partshøres, inden du får den endelige opsigelse.

Partshøringen skal sikre, at du som part får mulighed for at sætte dig ind i og komme med dine bemærkninger til din arbejdsgivers beslutningsgrundlag, inden den endelige afgørelse bliver truffet.

En partshøring består i, at din arbejdsgiver udleverer eller sender en såkaldt "sindetskrivelse" (kaldes også påtænkt opsigelse eller høringsbrev) til dig.

I "sindetskrivelsen" varsler din arbejdsgiver den påtænkte opsigelse og begrundelsen for opsigelsen, og du får en frist på typisk 5-14 dage til at komme med dine bemærkninger til den påtænkte opsigelse.

Etf modtager ikke automatisk kopi af "sindetskrivelsen" fra din arbejdsgiver, og du opfordres derfor til straks at sende os en kopi af "sindetskrivelsen" og øvrige relevante bilag, så Etf kan hjælpe dig med at vurdere begrundelsen for den påtænkte opsigelse, og om der evt. skal sendes bemærkninger i form af et høringssvar.

Først når fristen for afgivelse af bemærkninger er udløbet, kan din arbejdsgiver udstede den endelige opsigelse, som Etf automatisk modtager kopi af i henhold til overenskomsternes regler.

Etf vil herefter kontakte dig for nærmere vejledning og rådgivning, hvis du ikke allerede har involveret i sagen.

Frihed til vejledning ved afskedigelse (aftalen omfatter kun ansatte i kommuner og regioner):

Hvis din opsigelse er begrundet i virksomhedens forhold, f.eks. besparelser eller omstruktureringer, har du ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i din faglige organisation, Etf, eller i din A-kasse. Friheden skal i videst muligt omfang placeres, så den er til mindst mulig gene for driften på din arbejdsplads.

Tryghedspuljen (aftalen omfatter kun ansatte i kommuner):

Hvis du opsiges fra din varige ansættelse i en kommune, og opsigelsen er begrundet i personalereduktioner som følge af budgetbesparelser,  organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer, kan du søge om op til kr. 10.000 fra Tryghedspuljen til aktiviteter, der kan være med til at afklare og forbedre dine personlige og faglige kompetencer.

Der er også mulighed for individuel rådgivning og vejledning i forhold til personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår på baggrund af opsigelsen.

For yderligere information om tryghedspuljen, inspirationskatalog til relevante kurser, ansøgningsskema m.v. - se Tryghedspuljens hjemmeside.

Hvilke særlige regler gælder for privatansatte?

Opsigelsen følger funktionærlovens bestemmelser, og skal ikke nødvendigvis være skriftlig, men vil oftest være det af bevismæssige årsager.

Hvis der er aftalt gensidigt forlænget opsigelsesvarsel skal dette naturligvis overholdes.

120-dages reglen:

Som privatansat kan du være omfattet af 120-dages reglen. Det betyder, at du vil kunne opsiges med blot én måneds varsel efter 120 sygedage indenfor de seneste 12 måneder, uanset hvor længe du har været ansat. Det er et krav, at du forsat er syg på opsigelsestidspunktet, og at opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, hvis du er omfattet af 120-dages reglen.

Rådgivning

For at Etf kan rådgive dig bedst muligt i forbindelse med opsigelse, skal du fremsende en række dokumenter.

Hvad skal jeg sende til Etf?

 • Kopi af sindetskrivelse (offentligt ansat) eller opsigelse (privat ansat)
 • Kopi af dit ansættelsesbrev med evt. tillæg
 • Referater fra sygefraværssamtaler, hvis du opsiges pga. sygdom
 • Referater fra tjenstlig samtale, hvis du opsiges pga. samarbejdsvanskeligheder eller lignende
 • Din seneste lønseddel
 • Dine kontaktoplysninger i dagtimerne: mail og telefon

Vilkår i opsigelsesperioden

Dine vilkår i opsigelsesperioden følger af overenskomsten, funktionærloven og eventuel aftale med din arbejdsgiver.

Hvad har jeg ret og pligt til i opsigelsesperioden?

Du har krav på din sædvanlig løn i opsigelsesperioden, og du skal derfor også i udgangspunktet passe dit arbejde som sædvanligt.

Frihed til jobsamtaler:

Du har samtidig krav på frihed til at gå til jobsamtaler. Sådan frihed skal dog altid være efter forudgående aftale med din arbejdsgiver og under hensyntagen til forholdene på din arbejdsplads i øvrigt.

Ferie:

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde ferie i opsigelsesperioden.
Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at afholde din hovedferie (15 dage), hvis dit opsigelsesvarsel er på mere end tre måneder, eller hvis opsigelsesvarslet forlænges med antallet af feriedage, mens restferie (10 dage) altid kan forlanges afviklet, hvis opsigelsesperioden er på mere end én måned.

6. Ferieuge:

Som offentligt ansat kan du ikke pålægges at afvikle 6. ferieuge i opsigelsesperioden.
Er du privatansat vil det fremgå af dit ansættelsesbrev, hvis du har krav på en 6. ferieuge, og om den skal afvikles i opsigelsesperioden, kan udbetales eller er tabt i forbindelse med opsigelse.

Afspadsering:

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at afvikle al afspadsering i opsigelsesperioden.

Kan jeg blive fritstillet eller fritaget for tjeneste?

Som opsagt kan du ikke kræve hverken at blive fritstillet eller fritaget for tjeneste (suspenderet), men Etf kan optage forhandling med din arbejdsgiver om en evt. fritstilling eller suspension.

Fritstilling betyder, at:

 • Du ikke skal møde på arbejde i fritstillingsperioden men vil have krav på din sædvanlige løn m.v.
 • Arbejdsgiveren betragter mest mulig ferie som afviklet i fritstillingsperioden, med mindre andet er aftalt.
 • Du umiddelbart vil kunne påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden.
 • Der evt. vil ske modregning i lønnen umiddelbart ved andet arbejde (hos samme offentlige arbejdsgiver), efter minimalerstatningsperioden på 3 måneder eller slet ikke.

Fritagelse fra tjeneste/suspension betyder, at:

 • Du ikke skal møde på arbejde dagligt, men i stedet skal du stå til rådighed for at udføre eventuelle arbejdsopgaver i løbet af suspensionsperioden.
 • Du vil modtage din sædvanlige løn i suspensionsperioden.
 • Du ikke skal afvikle ferie i suspensionsperioden med mindre dette udtrykkeligt er aftalt eller pålagt af arbejdsgiver.
 • Du kan evt. påtage dig andet arbejde i suspensionsperioden, hvis det udtrykkeligt er aftalt med den nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse - kontakt Etf, hvis denne mulighed opstår.

Loyalitet:

Selvom du er fritstillet eller suspenderet i hele eller dele af opsigelsesperioden, er du stadig ansat, og det betyder bl.a. at du stadig skal optræde loyalt overfor din arbejdsgiver. Du må derfor ikke umiddelbart drive eller tage ansættelse i konkurrerende virksomhed i opsigelsesperioden - det er dog muligt at din opsigende arbejdsgiver vil være indstillet på at lade dig kontraopsige, og dermed løse dig fra ansættelsen med kort varsel. En sådan aftale bør i så fald altid være skriftlig. Kontakt Etf, hvis du er i tvivl.

Har jeg krav på fratrædelsesgodtgørelse?

Du har krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt efter uafbrudt ansættelse hos samme arbejdsgiver  i 12 år eller mere. Din ansættelsesanciennitet beregnes fra ansættelsens start og frem til opsigelsesperiodens udløb.

Godtgørelsen udgør:

 • 1 måneds løn, hvis du ved fratræden var ansat i mere end 12 år
 • 3 måneders løn, hvis du fratræden var ansat i mere end 17 år 

Hvis du selv siger op efter opsigelsen (kontraopsigelse), har du stadig krav på fratrædelsesgodtgørelsen, hvis anciennitetskravet er opfyldt, når du endeligt fratræder.

Frivillige aftaler

Frivillige aftaler med arbejdsgiver:

Etf fraråder, at der indgås frivillige aftaler med arbejdsgiver, der stiller dig ringere end funktionærloven foreskriver.

Etf har som udgangspunkt overdraget aftale- og forhandlingsretten til TR i forhold til indgåelse af aftaler om løn for basisstillinger, arbejdstid og seniorordninger, men ikke i forhold til opsigelser!

Individuelt varsel ifm. opsigelse:

Retten til behørigt varsel følger af funktionærloven og giver dig ret til at blive varslet med dit individuelle varsel, hvis der er tale om opsigelse. 

Da der er tale om en individuel lovhjemlet ret, som hver enkelt funktionær har, kan Etf ikke forhindre, at den enkelte medarbejder af egen fri vilje vælger at fraskrive sig denne lovhjemlede rettighed.

Advarsel mod at give køb på rettigheder:

Det bør stå helt klart, at på trods af, at Etf ikke kan forhindre medlemmerne i at fraskrive sig retten til individuelt varsel, så advarer Etf på det kraftigste imod at der gives afkald på denne lovfæstede rettighed, og Etf, herunder Etfs tillidsrepræsentanter, kan på ingen måde medvirke til at der indgås sådanne aftaler.

Du kan læse mere om dit opsigelsesvarsel højere oppe på denne side.

Du kan læse mere om frivillige aftaler i forbindelse med vilkårsændringer her.

Kan jeg få dokumentation for ansættelsen?

Hvis du er ansat i en kommunne eller en region og er omfattet af Etf's overenskomst, kan du i forbindelse med fratrædelsen bede om en erklæring, der dokumenterer din anciennitet. Reglerne for en sådan erklæring fremgår af "Aftale om beskæftigelsesanciennitet" med henholdsvis KL og Danske Regioner.

En erklæring om din ansættelse skal indeholde følgende:

 • Dato for tiltrædelsen
 • Dato for fratrædelsen
 • Beskrivelse af indplacering og lønforløb i den seneste stilling inden fratrædelsen, herunder oplysning om beskæftigelsesgraden

Arbejdsgiveren har pligt til at udstede en sådan erklæring, hvis du beder om det. I mange tilfælde vil du automatisk modtage dokumentationen, f.eks. som en ekstra side til den sidste lønseddel.

Tidligere kunne man også kræve en tjenesteattest i henhold til funktionærloven, men denne bestemmelse er bortfaldet, da alle relevante oplysninger om din ansættelse skal fremgå af dit ansættelsesbrev, hvis du er ansat i mere end en måned og din ugentlige arbejdstid udgør mere end gennemsnitligt otte timer.

Tillidsrepræsentantens rolle

Som udgangspunkt vil tillidsrepræsentanten (TR) have sin primære rolle i forløbet der fører til en opsigelse. Det vil sige som bisidder under de tjenstlige samtaler/advarsler, der måtte komme forud for en eventuel opsigelse. Selve opsigelsen vil blive forhandlet efter forudgående juridisk vurdering af sagens omstændigheder af Etfs sekretariat i samarbejde med den opsagte og TR.

Opsigelse af flere medarbejdere

Hvis der er tale om opsigelse af flere medarbejdere på én gang, f.eks. som følge af besparelser, omstruktureringer m.v., er det TRs opgave i samarbejde med Etf, at gå i dialog med arbejdsgiveren for at opnå størst mulig indflydelse, både i relation til besparelsernes effektuering men også i forbindelse med at aftale et så hensigtsmæssigt forløb som muligt for de opsagte kolleger.

TR vil samtidig sørge for at holde dig og dine kollegerne orienteret om forløbet, og om hvilke initiativer der vil blive taget, så rygtedannelse og unødig uvished undgås.

 

Opsigelse af en enkelt medarbejder

Forud for opsigelsen har der ofte været et forløb, som beskrevet under opsigelse af flere medarbejdere, eller du har været indkaldt til sygefraværssamtaler eller tjenstlig samtale og evt. også fået en advarsel - se link nederst på denne side.

Når der iværksættes en proces i forhold til opsigelse, kan du bede din TR om at deltage som bisidder ved en evt. samtale, hvor du får udleveret sindetskrivelse og TR kan også hjælpe dig med at få sendt sindetskrivelse og øvrige relevante dokumenter til Etf hurtigst muligt, så vi kan varetage den videre sagsbehandling.

Se også tidligere på denne side om partshøring og rådgivning.

Læs om Tjenstlig samtale/advarsel

Hvis jeg bliver ledig

Hvis du efter opsigelsen bliver ledig, er der en række praktiske forhold du skal være opmærksom på.

Hvornår skal jeg tilmeldes Jobcenter og A-kasse?

Som medlem af Etf er du ikke autiomatisk medlem af en A-kasse. Etf anbefaler medlemskab af DSA.

For at få udbetalt dagpenge ved ledighed skal du være medlem af en A-kasse og i øvrigt opfylde deres betingelser for udbetaling.
 

Du er ledig, når dit opsigelsesvarsel er udløbet, og skal:

 • Melde dig ledig på det lokale Jobcenter på første ledighedsdag
 • Oprette dit CV på jobnet.dk hurtigst muligt
 • Udfylde ledighedserklæring online. Erklæringen kan du finde på din A-kasses hjemmeside
 • Bekræfte elektronisk på jobnet.dk. én gang ugentligt, at du fortsat er aktivt jobsøgende
 • Hvis du ønsker at holde ferie som ledig, skal du kontakte din A-kasse inden ferien starter

 

Andre praktiske forhold ved ledighed

Dagpenge for de første 3 ledighedsdage:

Din tidligere arbejdsgiver skal - hvis denne har opsagt dig - betale dine dagpenge for 1., 2. og 3. ledighedsdag (de såkaldte G-dage), hvis ledigheden følger i umiddelbar forlængelse af din opsigelsesperiodes udløb.

Du skal selv informere din tidligere arbejdsgiver om, at du ikke har fået andet arbejde efter opsigelsesperiodens udløb, og at de derfor skal betale dig G-dagene.

Nedsat kontingent til Etf:

Du kan søge om nedsat kontingent til Etf, hvis du som følge af ledighed er på dagpenge den 1. i en kvartalsmåned.

Ansøg om nedsat kontingent her

 

 

Sidst opdateret
27.01.2017